Doe uw aartsvijand
een doosje pralines cadeau

Door uw aartsvijand

SUIKER IS DE AARTSVIJAND VAN HET HART

Met jaarlijks meer dan 30.000 slachtoffers vormen hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in België. Onze overconsumptie van suiker, vandaag 50 keer groter dan 3 eeuwen geleden, is daarvoor grotendeels verantwoordelijk.

Om mensen bewust te maken van deze dramatische problematiek nodigt de Belgische Cardiologische Liga u uit om een doosje pralines – die vol suiker zitten – naar uw aartsvijand te sturen. Zelfs indien de aartsvijand van uw vijand niet echt uw vriend is…

Cardiologishe liga

"Uw aartsvijand" actie

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Algemeen

1.1. Hierbij worden de algemene voorwaarden vastgelegd van alle verhoudingen tussen de vennootschap Belgische Cardiologische Liga, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat 63, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0410.107.090 (hierna genoemd de “Vennootschap”) en haar klanten (hierna genoemd de “Klanten”). Ze zijn van toepassing op alle goederen en diensten geleverd door de Vennootschap. Ze hebben voorrang op alle andere bedingen en voorwaarden die eventueel zijn vermeld op de bestellingen of de documenten uitgaande van de Klant. Er kan slechts van worden afgeweken mits uitdrukkelijk akkoord van beide partijen.
1.2. Onderhavige algemene voorwaarden worden geacht te zijn gekend en aanvaard hetzij door de ondertekening door de Klant van elk document dat ernaar verwijst, hetzij door het ontbreken van enig schriftelijk verzet vanwege de Klant binnen de acht dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het eerste document waarmee ze hem ter kennis worden gebracht. Ze kunnen niet worden betwist in geval van vaste handelsbetrekkingen.
1.3. De Klant verklaart kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden vanaf het ogenblik dat hij de website https://liguecardioliga.be/URLSHOP (hierna genoemd de “Site”) heeft gebruikt of door het eenvoudig plaatsen van een bestelling te plaatsen.
1.4. Onderhavige algemene voorwaarden kunnen op elk ogenblik worden gewijzigd en zijn van toepassing op elke bestelling die wordt geplaatst te rekenen vanaf de datum van wijziging, zelfs op elke bijkomende of aanvullende bestelling bij een vorige bestelling.
1.5. De Klant verklaart volledig rechtsbevoegd te zijn.

2. Voorwerp

2.1. De producten zijn te goeder trouw en zo precies als mogelijk beschreven op de site https://liguecardioliga.be/aartsvijand/. De Klant kan steeds bijkomende inlichtingen bekomen over de aangeboden producten op eenvoudig verzoek op het e-mailadres adresse@liguecardioliga.be of via telefoon op het nummer +32 (0) 2 649 85 37. De aanbieding van de producten is dus niet bindend voor de vennootschap en is dus geen offerte in de juridische betekenis van het woord naar burgerlijk recht.
2.2 De informatie over de producten en de vaststelling van de prijzen, alsook de gedetailleerde informatie over de bestelling die de Klant vindt op de bestelpagina zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. De aanpassingen van de inhoud kunnen op regelmatige basis gebeuren zonder dat de Klant hiervan uitdrukkelijk wordt op de hoogte gebracht. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze Site, noch voor zijn inhoud en de eventuele fouten, zonder enige beperking.

3. Prijs

3.1. Alle prijzen zijn vermeld op de Site. De prijzen zijn netto, exclusief portkosten. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd in euro, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Het plaatsen van de bestelling impliceert de aanvaarding van de vermelde prijs voor het gekozen product.
3.2. De portkosten worden, in voorkomend geval, afzonderlijk vermeld op het ogenblik dat u de bestelling plaatst en dienen tevens te worden betaald op het ogenblik van de bestelling.
3.3. Het volledige bedrag vermeld in de orderbevestiging is de definitieve prijs, BTW en alle kosten inbegrepen. Als de prijs niet zou kloppen of als de verzendingskosten verkeerd zouden zijn vermeld, zal de Klant hiervan zo vlug als mogelijk worden verwittigd. In dat geval kan hij zijn bestelling zonder kosten annuleren.

4. Bestelling

4.1. Aangezien de op de website aangeboden producten levensmiddelen zijn, die onderhevig zijn aan snel bederf of waarvan de houdbaarheid snel afloopt, heeft de Klant niet het recht aan de aankoop te verzaken (volgens de modaliteiten voorzien in artikel 8).
De voorgestelde producten zijn deze vermeld op de website op de dag waarop deze wordt geraadpleegd door de Klant en binnen de perken van de beschikbare voorraad.
De producten worden aangeboden via een inlichtingenfiche (omschrijving product, samenstelling, foto en prijs) die is opgesteld met de grootste zorg voor juistheid en precisie teneinde het product zo getrouw en volledig als mogelijk te beschrijven. Gelet echter op de digitale aanbieding van de producten via Internet, is het mogelijk dat de perceptie van de Klant van de fotografische voorstelling van de producten niet precies overeenkomt met het product zelf.
De Klant kiest vervolgens de gewenste producten en het aantal. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje van de Klant.
De Klant kan de betaalwijze kiezen overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel 5.
Zodra hij klikt op “Bestelling met verplichte betaling”, keurt de Klant definitief zijn bestelling goed : de bestelling wordt geregistreerd en de verkoop is definitief afgesloten. De Klant kan eventuele vergissingen bij het invoeren van de gegevens van de bestelling niet meer verbeteren.
Het contract is geacht te zijn afgesloten op het ogenblik van de bevestiging via e-mail en impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavige algemene voorwaarden evenals de aanvaarding van de betaling van de bestelling door de Klant. Op de bevestiging zijn de details van de bestelling vermeld.
De bestelbon wordt geregistreerd in de computerbestanden van de Vennootschap, die zelf worden bewaard op een betrouwbare en duurzame gegevensdrager, en wordt beschouwd als bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. De bestelbon vormt tevens het bewijs van de beschikbaarheid en van de prijs van de artikelen.
De systemen voor automatische registratie gelden als bewijs voor de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop is pas gesloten vanaf de door de Klant per e-mail verstuurde bevestiging van de bestelling.
De Vennootschap is slechts gebonden door de bestelling van de Klant vanaf de verzending van deze schriftelijke bevestiging waarbij zij de verwerking van de bestelling aanvaardt. De Vennootschap behoudt zich het recht voor de bestelling aan andere voorwaarden te onderwerpen, op te zeggen of te weigeren, meer bepaald als de bestelling onvolledig blijkt te zijn, als de ingevoerde gegevens klaarblijkelijk verkeerd zijn, in geval van niet-betaling van vorige bestellingen, of om eender welke andere reden naar goeddunken van de vennootschap.
De door de Klant bij de bestelling gecommuniceerde gegevens zijn bindend voor deze laatste : in geval van vergissing in de opgave van de gegevens van de klant, zal de vennootschap niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de eventuele onmogelijkheid van deze laatste om de levering uit te voeren.

5. Betaling

5.1. De aanvaarde betalingsmodaliteiten zijn vermeld op de website. Het bedrag wordt gefactureerd in de munteenheid van de bestelling.
5.2. De website wordt beheerst door het Belgisch recht, en de op de website aangeboden artikelen worden allen verzonden vanuit België. De facturen worden opgesteld in euro, zijn onderworpen aan de Belgische Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) van 6% op de producten en 21% op de vervoerkosten. Elke bestelling die wordt verzonden in een land binnen de Europese Unie buiten België, is onderworpen aan de BTW van het land van verzending en binnen de door de Europese Unie toegelaten grenzen.
De Vennootschap aanvaardt de volgende betalingsmodaliteiten : VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, BANCONTACT. De Klant zal per e-mail een ontvangstbevestiging ontvangen van de betaling van de prijs.
Onafhankelijk van de gekozen betaalwijze, zal de bestelling slechts in rekening worden genomen na validatie. Zolang een bestelling niet is gevalideerd, blijft ze geregistreerd, maar wordt ze niet in aanmerking genomen. De bestelling wordt gevalideerd zodra de toestemming tot debitering is verstuurd door de instantie die de betalingen controleert en valideert. Op dat ogenblik verstuurt de vennootschap een bevestigingsmail en wordt de Klant gedebiteerd.
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijft de vennootschap eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de prijs en van de eventuele verwijlinteresten en/of schadevergoedingen.

6. Modaliteiten van de verkoopovereenkomst

6.1. Een “verkoop” is de online aankoop van een artikel dat aan huis wordt geleverd. De betaling gebeurt op voorhand. De aankoop gebeurt op dat ogenblik. De bestelling wordt pas verzonden na ontvangst van de betaling.
6.2. De Vennootschap behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren in de volgende gevallen :
* In geval van ernstige twijfel inzake rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
* Bij uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van een artikel;
* Bij het vaststellen van een ongeldig aanbod ;
* In geval van overmacht.

7. Levering

7.1. De pakjes worden verstuurd vanuit België, binnen een termijn van 1 tot 15 werkdagen volgend op de betaling van de bestelling, behalve in geval van overmacht.
7.2. De producten worden enkel geleverd in de landen waar de levering volgens de website toegelaten is (aanvullen in de lijst of link aanbieden op de website waar de informatie kan worden geraadpleegd)
7.2. De Vennootschap wijst elke aansprakelijkheid af uit hoofde van laattijdige levering of niet-levering in geval van overmacht of indien zich een gebeurtenis voordoet waarover zij geen controle heeft, en die de uitvoering van de overeenkomst in zijn geheel of gedeeltelijk onmogelijk of duurder zou maken, of uit hoofde van een daad van derden, zoals de leveranciers van de partijen inzake, de onderaannemers, de agenten en vertegenwoordigers, alsook in geval de Klant zijn verbintenissen niet nakomt.
7.3. De op de website gekochte producten worden geleverd op het door de klant opgegeven leveringsadres. De Vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van vergissingen van de Klant bij het plaatsen van zijn bestelling.
De Vennootschap kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de afgesloten overeenkomst in geval van overmacht, van onrust, van gedeeltelijke of volledige stakingen, in het bijzonder van de vervoermiddelen en van de vervoerdiensten.
7.4. Een gedetailleerde leveringsbon betreffende de bestelling, opgeteld op naam van de Klant, wordt bij de bestelling gevoegd.

8. Ontstentenis van herroepingsrecht

8.1. Overeenkomstig artikel 4.1 van onderhavige algemene voorwaarden, kan de Klant zich niet beroepen op het recht om aan de aankoop te verzaken.
8.2. Aangezien de door de vennootschap verkochte producten levensmiddelen zijn die onderhevig zijn aan snel bederf of waarvan de houdbaarheid snel afloopt, is het herroepingsrecht immers uitgesloten voor de overeenkomsten afgesloten op afstand via de website, overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van economisch recht en artikel 47 § 4 6° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

9. Gebrekkig product of vergissing bij levering

9.1. Bij de ontvangst, is de Klant ertoe gehouden onmiddellijk de producten te controleren. Als de Klant meent dat de levering niet beantwoordt aan de bestelling, tekent hij de leveringsbon niet af en/of omschrijft hij duidelijk het probleem op de bon van de besteller. Hij brengt de vennootschap hoe dan ook binnen de 24 uur op de hoogte van het probleem, met vermelding van zijn bestelnummer, op het volgende adres : info@liguecardioliga.be of via brief per post. Als het gebrek te wijten is aan een fabricagefout of als de vennootschap de verkeerde producten heeft geleverd, neemt de vennootschap de kosten van de terugzending van de goederen ten laste.
9.2. De terugzending van de producten wordt enkel aanvaard om kwaliteitsredenen. Wij verzoeken u in voorkomend geval ons een e-mail te verzenden naar de klantendienst op het adres info@liguecardioliga.be, en aan uw verzoek foto’s toe te voegen van het product en van de verpakking. Producten kunnen slechts worden teruggestuurd binnen de 7 werkdagen te rekenen vanaf de levering van het pakket.

10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten, en in het bijzonder alle intellectuele eigendomsrechten gekoppeld aan deze website worden beheerd door en zijn exclusieve eigendom van de vennootschap. Op grond van deze rechten, is het verboden enige informatie of materieel van de website te wijzigen, kopiëren, verspreiden, over te dragen, te reproduceren, te publiceren of het te gebruiken in afgeleide werken. Met uitzondering evenwel van wat volgt : U mag de inhoud downloaden en er een kopie van maken voor louter eigen en geen commercieel gebruik op voorwaarde dat u de inhoud van het materiaal, dat het voorwerp uitmaakt van intellectuele eigendomsrechten, gebruikt in zijn oorspronkelijke staat. Het kopiëren of het opslaan van enige inhoud met het oog op het gebruik voor niet-persoonlijke of voor commerciële doeleinden is verboden.
10.2. Alle tekeningen, merken, illustraties, afbeeldingen of emblemen die voorkomen op de website of op de producten, accessoires of verpakkingen, zijn en blijven de uitsluitende eigendom van de vennootschap. De volledige of gedeeltelijke reproductie ervan, om welke reden of met welk doel ook, is ten strengste verboden. Tevens is het gebruik van elke combinatie met enige andere tekening, of enig ander symbool, embleem of logo verboden.
11. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
11.1 De Vennootschap erkent het belang van de privacy. Uw persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
12. Tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden
12.1. Elke bestelling geplaatst door de Klant, alsook elke levering die door de vennootschap wordt uitgevoerd impliceert de volledige en voorbehoudsloze aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden door de Klant, met uitzondering van alle andere documenten, zoals de eigen algemene voorwaarden van de Klant, of elke prospectus, catalogus enz., die slechts een indicatieve waarde hebben.
12.2. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn op hun handelsbetrekkingen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andere overeenkomst tussen hen. De uitdrukkelijke afwijking van een van de algemene of bijzondere voorwaarden houdt geen verzaking in aan de toepassing van de andere algemene of bijzondere voorwaarden.
12.3. De annulering of de niet-toepasselijkheid van een van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden doet geen afbreuk aan de andere bepalingen van de algemene of bijzondere voorwaarden die geldig en van toepassing blijven.
12.4. Elke bestelling van een product dat wordt aangeboden op de website veronderstelt de uitdrukkelijke raadpleging en aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zonder dat deze aanvaarding afhankelijk is van aanbrengen van een handgeschreven handtekening door de Klant.
12.5. De goedkeuring van de bestelbon door de vennootschap impliceert een elektronische handtekening die, tussen de partijen, dezelfde waarde heeft als een met de hand aangebrachte handtekening en geldt als bewijs van de volledige bestelling en van de opeisbaarheid van de in uitvoering van deze bestelling verschuldigde bedragen.
12.6. De Partijen aanvaarden het elektronisch bewijs in het kader van hun betrekkingen (bijvoorbeeld : e-mails, back-ups,…).
12.7. Onderhavige voorwaarden vervangen elke vroegere overeenkomst met de Klant evenals elke voorgaande versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden.
13. Toepasselijk recht
13.1 Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
13.2. Elke klacht moet voorafgaand worden geregistreerd door onze klantendienst op het e-mailadres info@liguecardioliga.be. De Klant richt zich eerst tot de vennootschap teneinde bij voorkeur tot een minnelijke regeling te komen.
13.3. De aandacht van de Klant wordt gevestigd op het bestaan van een Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting (of “ODR-platform”) dat toegankelijk is op het volgende adres : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL. Dat ODR-platform sterkt ertoe aan de consument procedures ter beschikking te stellen voor de minnelijke regeling van geschillen aangeboden door instanties die bevoegd zijn voor het behandelen van geschillen tussen consumenten en bedrijven in de Europese Unie.
13.4. Indien het geschil blijft bestaan, zal het worden beslecht volgens het Belgisch recht, door de rechtbanken van het arrondissement Brussel die, in principe, exclusief bevoegd zullen zijn, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?