Privacyverklaring

Belgische Cardiologische Liga verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van donateurs en sympathisanten in functie van eigen communicatie, fondsenwerving en om fiscaaltechnische redenen. Hieronder lees je hoe Belgische Cardiologische Liga jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze maatschappelijke opdracht. Onder ‘ Belgische Cardiologische Liga ‘ wordt de vzw Belgische Cardiologische Liga, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat 63, ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer 0410.107.090 Belgische Cardiologische Liga verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens : GDPR (General Data Protection Regulation)

WAT IS GDPR?

GDPR is de nieuwe referentie betreffende gegevensbescherming op Europees vlak, en heeft tot doel het kader en de beheerspraktijken omtrent het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens te versterken. De regels van de GDPR vervangen de richtlijn 95/46/EU, en zijn vanaf 25 mei 2018 van toepassing op alle openbare en particuliere bedrijven van de lid-staten van de Europese Unie. In het bijzonder organisaties die: • Goederen en diensten aanbieden op de (eengemaakte) EU markt.
• Gegevens van EU inwoners verzamelen en verwerken.
De regels en verplichtingen van de GDPR zijn van toepassing op de verwerking – geautomatiseerd of niet – van de persoonsgegevens; zijnde iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onder identificeerbare natuurlijke persoon verstaat men een natuurlijke persoon die direct of indirect geïdentificeerd kan worden door verwijzing naar een identificatie, zoals een naam, nummer, locatiegegevens, een online identificatie, of aan één of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
De verwerking van gegevens, in de interpretatie van de GDPR, verwijst naar het verzamelen, toegang tot, opslag, manipulatie, vernietiging en raadpleging van gegevens.
Verwijzingen algemene regels inzake gegevensbescherming.

HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Belgische Cardiologische Liga verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.
Bij het invullen van een formulier, bijvoorbeeld: – op onze website en bijhorende subdomeinen (de inschrijving voor Vrienden van het Hart doet zich door deel te nemen aan een actie op onze website, een te donatie maken, deel te nemen aan een crowdfunding of door zich aan te melden voor een actie op onze website.) – tijdens een contactmoment (bij werving, event, …).

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

Belgische Cardiologische Liga verzamelt en verwerkt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze achterban verstrekken. Dit kunnen zijn:
 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Geboortedatum
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gsm-nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Foto’s

WAAROM WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT EN GEBRUIKT?

Belgische Cardiologische Liga bewaart bovenstaande gegevens voor het verwerken van de verzoeken van betrokkenen om:
– Donateurs en sympathisanten op de hoogte te houden van onze acties; Donateurs en sympathisanten te bedanken en te informeren;
– Donateurs en sympathisanten uit te nodigen om nieuwe bijdragen te doen (eenmalige of maandelijks giften, donaties, aankopen, legaten, …);
– De dienstverlening aan donateurs en sympathisanten te verbeteren.

HOE BEHANDELEN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt.
We geven jouw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We houden jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen. De gegevens van mensen die aangeven interesse te hebben in de acties, activiteiten en (toekomstige) campagnes van Belgische Cardiologische Liga, alsook gegevens van zij die betrokken zijn bij donaties, worden bewaard overeenkomstig artikel 5 van de (GDPR) verordening, namelijk gedurende de periode overeenkomstig de beoogde doeleinden of tot expliciete opheffing vanwege de betrokken personen. We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden.

BEWAREN WIJ JOUW PERSOONLIJKE GEGEVENS OP EEN VEILIGE MANIER?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en
-maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en
-maatregelen worden op getest en bijgesteld indien nodig.

INZAGE EN AANPASSING VAN GEGEVENS

Je kan jouw gegevens steeds inkijken en indien nodig laten aanpassen of schrappen.
Neem hiervoor contact met ons op via 02/649.85.37 of via info@liguecardioliga.be.

GETUIGE VAN EEN HARTSTILSTAND ?

HOE HERKEN JE EEN HARTSTILSTAND ?

Het slachtoffer verliest het bewustzijn, reageert niet als men luid roept en ademt niet of heeft geen normale ademhaling.

Hoe reageren ?

Bel de 112
en geef het juiste adres op

Ga meteen over tot hartmassage
a. Plaats je handen in het midden van de borst.
b. Op het ritme van “Staying Alive” duw je 30 keer krachtig op de borst van het slachtoffer (100 keer per minuut)

Defibrilleer met een AED :
Zet het toestel aan en volg de instructies.

Wanneer de hulpdiensten aangekomen zijn, wees fier, jouw handen hebben een leven gered… Word HartRidder !

1 minuut gewonnen is 10 % meer overlevingskans !
Een leven redden kunnen we allemaal.

Vull uw INAMI nummer :

Test_inami nl
Je suis médecin
reCAPTCHA

QUIZZ DU COEUR

[charitable_registration]

Quiz van het hart

Testez-Vous nl
U bent
Boutons radio
Hoe oud bent u ?
Hebt u reeds hartproblemen gehad ?
Lijdt u aan diabetes ?
Hebt u een cholesterolprobleem ?
*
Lijdt u aan hoge bloeddruk ?
*
Heeft een lid van uw familie al een cardiovasculaire aandoening gehad ?
Rookt u elke dag ?
Doet u regelmatig aan lichaamsbeweging :het equivalent van minstens 30 minuten stappen per dag, 5 dagen op 7 ?