Laat uw hart spreken !

In België overlijden dagelijks bijna negentig mensen aan hart- en vaataandoeningen – 31.000 per jaar om precies te zijn. Die cijfers spreken voor zich: cardio- en cerebrovasculaire ziekten blijven de voornaamste doodsoorzaak in België.
Alleen met actieve preventie is de omvang van hart- en vaatziekten nog op een afdoende en blijvende manier terug te dringen. Die strijd voert de Belgische Cardiologische Liga al meer dan vijfenveertig jaar.
Wij ijveren voor de preventie van hart- en vaataandoeningen door de strijd aan te binden met alle risicofactoren: roken, hoge bloeddruk, te hoge cholesterol, voeding, overgewicht, diabetes en te weinig lichaamsbeweging.
Herinneren we eraan dat:

Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)De Belgische Cardiologische Liga onderschrijft de Ethische Code van de VEF. U beschikt over een recht op informatie. Dit houdt in dat schenkers, medewerkers en personeelsleden tenminste jaarlijks op de hoogte gebracht worden van wat met de verworven fondsen gedaan werd.
DonorinfoOnze gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be
  • bijna 25% van de Belgen een hoge bloeddruk vertonen,
  • 35% zwaarlijvig zijn of overgewicht hebben,
  • 25% dagelijks roken,
  • 40% te weinig bewegen,
  • en 70% ouder dan 40 jaar een te hoge cholesterol hebben.

In de allereerste plaats willen wij ervoor zorgen dat informatie over preventie voor iedereen kosteloos beschikbaar is

Zo verspreiden wij ieder jaar honderdduizenden brochures om het publiek te informeren over hart- en vaatziekten en om de preventieboodschap door te geven. Zonder schenkers zouden wij ze niet kunnen drukken, laat staan verspreiden. Reeds 30 jaar organiseren we jaarlijks de Week van het Hart, een nationale sensibiliseringscampagne die tot doel heeft het grote publiek bewust te maken van cardiovasculaire preventie. Door te kiezen voor een andere levensstijl kan je zelf iets aan deze risicofactoren doen.

Steun de Belgische Cardiologische Liga

De Belgische Cardiologische Liga wordt door de staat niet betoelaagd. Alleen dankzij gulle giften en legaten van het gewone publiek en van sponsors kunnen wij onze acties tot een goed einde brengen. Dankzij uw milde bijdrage en de inspanningen van de Liga zullen wij samen de hart- en vaataandoeningen blijven terugdringen.

Steun financieel :

Giften via overschrijving
Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis, ontvangt u een fiscaal attest in de maand maart volgend op het jaar van uw schenking. Giften aan de Liga zijn immers fiscaal aftrekbaar. Stort uw gift voor de Belgische Cardiologische Liga uitsluitend op het Europese rekening BE80 0010 6651 3077. De Liga dankt u bij voorbaat van harte.
Giften via doorlopende opdracht
De eenvoudigste manier om de Liga regelmatig te steunen is een gift door middel van een doorlopende opdracht. Het volstaat het opdrachtformulier voor een doorlopende opdracht in te vullen, te ondertekenen en aan uw bank te bezorgen. U kunt uiteraard op elk ogenblik zelf beslissen om uw doorlopende opdracht stop te zetten. Een seintje aan uw bank volstaat. De Liga dankt u bij voorbaat van harte.
Giften bij speciale gebeurtenissen
In plaats van een geschenk te vragen voor een huwelijk, een verjaardag, een jubileum, een geboorte… kunt u aan familie, vrienden of kennissen voorstellen om een gift te storten aan de Belgische Cardiologische Liga. Op aanvraag bezorgen wij u daarna een lijst van de personen die een storting aan de Liga hebben gedaan. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@liguecardioliga.be of telefoneren op het nummer 02/649 85 37. Stort uw gift voor de Belgische Cardiologische Liga uitsluitend op het Europese rekening BE80 0010 6651 3077. Voor giften vanaf 40 Euro op jaarbasis, ontvangt u een fiscaal attest. De Liga dankt u bij voorbaat van harte.
Legaten
U kunt de Belgische Cardiologische Liga aanduiden als uw erfgenaam in een testament. Dit testament kan op twee manieren worden opgesteld:

  • een handgeschreven (holografisch) testament dat door u eigenhandig geschreven, gedateerd en getekend wordt. U kunt het zelf bewaren of het in bewaring geven bij een notaris.
  • Een notarieel testament wordt door u gedicteerd en door de notaris neergeschreven. U ondertekent en de notaris bewaart het.

U kunt op elk moment uw testament herroepen of veranderen. Uw notaris kan u hierover alle nodige informatie geven.
Mocht u andere vragen hebben over nalaten aan de Belgische Cardiologische Liga, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het n° 02/649 85 37

Duo-legaten
Meer voor uw erfgenamen, minder voor de fiscus
De basis van het duo-legaat is artikel 64, al. 2 van het Wetboek van Successierechten, dat stelt dat u in een testament kunt bepalen dat persoon X (bijvoorbeeld uw nichtje Patricia) een legaat ontvangt vrij van successierechten op voorwaarde dat persoon Y (bijvoorbeeld een vereniging zoals de Belgische Cardiologische Liga) de last tot betaling van de successierechten van X (Patricia) overneemt. Drie voorwaarden :

  • Er moet een testament opgesteld zijn
  • Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen (persoon X)
  • Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van een erkende organisatie (Y) die verplicht is alle successierechten van de eerste persoon te betalen